What is Dashboard?

โดยทั่วไปแล้ว Dashboard คือ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลการผลิต, ข้อมูลทางการเงิน ฯลฯ และแสดงในรูปแบบกราฟิก (กราฟหรือแผนภูมิ) นำใช้ในการวัดความสำเร็จทางธุรกิจและสภาพการเงิน ทำให้สามารถปรับระดับการผลิต ตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินหรืองานด้านอื่น ๆ ทางธุรกิจได้

สำหรับในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco หน้า Dashboard คือ หน้าแผงควบคุมที่แสดงภาพรวมของเมนูต่าง ๆ ในระบบ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน ก็จะพบหน้า Dashboard แสดงผลเป็นหน้าแรก ดังภาพที่ 1

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__dashboard2
ภาพที่ 1 แสดงหน้าหลัก (Dashboard) ของระบบจัดการเอกสาร Alfresco

What is dashlet?

Dashlet คือ แผงควบคุมย่อย ที่เลือกกลุ่มงานหรือกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงในแต่ละคอลัมน์บนหน้า Dashboard ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผลกลุ่มข้อมูล Dashlet ในแอคเคาท์การใช้งานของตนเองได้ตามต้องการ ดังภาพที่ 2

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__dashlet
ภาพที่ 2 แสดงหน้า Dashlet ของระบบจัดการเอกสาร Alfresco

Customize your dashboard

สามารถปรับแต่งการแสดงผลกลุ่มข้อมูล Dashlet บนหน้า Dashboard ของคุณ ทั้งสลับตำแหน่ง เพิ่ม และลบ ได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว บริเวณมุมบนขวาของหน้า Dashboard ให้คลิกที่ปุ่ม Customize Dashboard (ปรับแต่งแผงควบคุม) ดังภาพที่ 3

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__customize1
ภาพที่ 3 แสดงการคลิกปุ่ม Customize Dashboard เพื่อปรับแต่งแผงควบคุม ในระบบ Alfresco

 

2. เข้าสู่หน้า Customize User Dashboard (ปรับแต่งแผงควบคุมผู้ใช้) คุณสามารถเปลี่ยน Layout ของหน้า Dashboard และเพิ่ม-ลบการแสดงผลหัวข้อ Dashlet ได้ ดังนี้

2.1. เปลี่ยน Layout Dashboard : Layout (เลย์เอาต์) ในระบบ Alfresco จะทำหน้าที่แบ่งคอลัมน์การแสดงผลกลุ่มข้อมูลในหน้า Dashboard  ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบ Layout ใหม่ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Change Layout (เปลี่ยนรูปแบบ) ดังภาพที่ 4

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand_change_dashboard_layout
ภาพที่ 4 แสดงผล Layout Dashboard ที่ใช้ในปัจจุบัน และปุ่ม Change Layout ในระบบจัดการเอกสาร Alfresco

 

จะแสดงผล Layout Dashboard ให้เลือกรูปแบบตามที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม Select (เลือก) ดังภาพที่ 5

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand_change_dashboard_layout2
ภาพที่ 5 แสดงการเลือกรูปแบบ Layout ใหม่ แบ่งตามจำนวนคอลัมน์ (สูงสุด 4 คอลัมน์)

 

2.2. ปรับแต่งแผงควบคุมย่อย (Dashlet) เบื้องต้นระบบจะแสดงหัวข้อ Dashlet อยู่ในคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่

 • สามารถสลับตำแหน่งหัวข้อและสลับคอลัมน์ได้ โดยคลิกที่ชื่อหัวข้อ Dashlet จากนั้น ลากและวาง (Drag and drop) ในลำดับที่ต้องการ ดังภาพที่ 6
alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__dashlet2
ภาพที่ 6 แสดงการสลับตำแหน่งหัวข้อ Dashlet โดยการลากและวาง (Drag and drop)

 

 • เพิ่มการแสดงผลหัวข้อใน Dashlet ให้คลิกที่ปุ่ม Add Dashlets (เพิ่มแผงควบคุมย่อย) จากนั้นให้ลากและวางหัวข้อ Dashlet ที่ปรากฎใหม่ ลงในคอลัมน์ตำแหน่งที่ต้องการ ดังภาพที่ 7
alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__dashlet3
ภาพที่ 7 แสดงการเพิ่มหัวข้อ Dashlet (แผงควบคุมย่อย) ที่ต้องการในคอลัมน์

 

 • ลบการแสดงผลหัวข้อใน Dashlet ออกจากหน้า Dashboard โดยคลิกที่หัวข้อ Dashlet ที่ต้องการลบ จากนั้นลากออกจากคอลัมน์และวางหัวข้อดังกล่าวบริเวณรูปถังขยะ ดังภาพที่ 8
alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__dashlet4
ภาพที่ 8 แสดงการลบหัวข้อ Dashlet (แผงควบคุมย่อย)

 

2.3. แสดง/ซ่อน แถบ Get Started Panel (ส่วนแนะนำการใช้งาน) โดยปกติจะแสดงผลเป็นแถบแบนเนอร์ในหน้า Dashboard (ตำแหน่งเหนือ Dashlet) ซึ่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์แนะนำการใช้งานของ Alfresco โดยคุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อน Get Started Panel ได้จากส่วนนี้

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__get-started-panel1
ภาพที่ 9 แสดงหัวข้อเลือก แสดง/ซ่อน Get Started Panel (ส่วนแนะนำการใช้งาน)

 

3. เมื่อตั้งค่าการแสดงผลในหน้า Customize User Dashboard (ปรับแต่งแผงควบคุมผู้ใช้) ตามต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพือบันทึกการตั้งค่า ดังภาพที่ 10

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__customize2
ภาพที่ 10 คลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า Dashboard

 

Dashlet (แผงควบคุมย่อย) ประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณสามารถเลือกมาแสดงผลในหน้า Dashboard ได้ โดย Alfresco WIKI ได้รวมตัวอย่างการแสดงผล Dashlet ในหน้า Dashboard กว่า 10 รูปแบบ มาแนะนำดังต่อไปนี้

 • My Sites Dashlet

My Sites Dashlet (เว็บไซต์ของฉัน) เป็นแผงควบคุมย่อยที่แสดงรายชื่อของ Sites ที่มีเราเป็นสมาชิกอยู่ (แบ่งตามหน่วยงาน,แผนก หรือกลุ่มตามต้องการ)  เป็นพื้นที่ให้คุณและสมาชิกอื่น ๆ แบ่งปัน ติดต่อสื่อสาร และประสานงานกัน
โดยในหน้า Dashboard จะมีตัวเลือกดูข้อมูล Site ทั้งหมด หรือแสดงผลเฉพาะ Site ที่เราชื่นชอบ หรือแสดงผลเรียงตาม Site ที่เราเข้าใช้งานล่าสุดได้
และสำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ ยังสามารถสร้างหรือลบ Site ได้จาก Dashlet นี้อีกด้วย

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__site_dash1
ภาพที่ 11 แสดงแผงควบคุมย่อย My Tasks Dashlet (งานของฉัน)
 • My Tasks Dashlet

My Tasks Dashlet (งานของฉัน) เป็นแผงควบคุมย่อยที่แสดงรายละเอียดงานที่คุณได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการทำงาน (Workflow) ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกดูงานและดำเนินการจัดการงานที่ส่งเข้ามาได้ รวมถึงสามารถคลิก Start Workflow เพื่อเริ่มกระบวนการทำงานใหม่ได้ ดังภาพที่ 12

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__mytask_dash
ภาพที่ 12 แสดงแผงควบคุมย่อย My Tasks Dashlet (งานของฉัน)
 • My Profile Dashlet

My Profile Dashlet (โปรไฟล์ของฉัน) เป็นแผงควบคุมย่อยที่แสดงรูปภาพและรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้โดยสรุป สามารถคลิกลิงก์ View Full Profile เพื่อดูข้อมูลประวัติโดยละเอียดได้ ดังภาพที่ 13

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__profile_dash1
ภาพที่ 13 แสดงแผงควบคุมย่อย My Profile Dashlet (โปรไฟล์ของฉัน)
 • My Activities Dashlet

My Activities dashlet (กิจกรรมของฉัน) ติดตามทุกความเป็นไปที่เกิดขึ้นใน Sites ของคุณได้ง่ายๆ ด้วยแผงควบคุมย่อยนี้ แสดงกิจกรรมของทุกเว็บไซต์ที่คุณเป็นสมาชิก เช่น เนื้อหาที่เพิ่มเติม ถูกลบ และแก้ไข
นอกจากนี้ยังรู้ได้ทันทีว่าใครเพิ่งเข้าร่วมและออกจากเว็บไซต์ของคุณ และมีตัวกรองช่วยให้คุณเรียกดูกิจกรรมต่าง ๆ โดยกำหนดช่วงเวลาและเจ้าของกิจกรรม ดังภาพที่ 14

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__acti_dashboard1
ภาพที่ 14 แสดงแผงควบคุมย่อย My Profile Dashlet (โปรไฟล์ของฉัน)
 • My Documents Dashlet

My Documents Dashlet (เอกสารของฉัน) เป็นแผงควบคุมย่อยที่แสดงรายละเอียดเอกสารทั้งหมดของคุณที่อยู่ใน Sites สามารถใช้ตัวกรองสืบค้นสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสามารถคลิกดูตัวอย่างเอกสารในหน้านี้ได้

และหากผู้ใช้คลิกสลับมุมมองในแผงควบคุมย่อยนี้ โดยเลือกเป็น Detailed View (มุมมองโดยละเอียด) จะปรากฎเครื่องมือเพิ่มเติม ได้แก่

 • Favorite: กำหนดไฟล์เป็นรายการที่ใช้บ่อยเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้
 • Like: ถูกใจ (และเลิกถูกใจ) ไฟล์
 • Comment: ไปยังหน้ารายละเอียดไฟล์เพื่อแสดงความคิดเห็น
alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__mydoc_dash
ภาพที่ 15 แสดงแผงควบคุมย่อย My Documents Dashlet (เอกสารของฉัน)
 • RSS Feed Dashlet

RSS Feed Dashlet (การแสดงข่าวสารอัตโนมัติ) แผงควบคุมย่อยนี้แสดงรายงาน RSS ที่คุณสนใจ โดยคุณสามารถค้นหา RSS Feed ในประเภทข่าวที่ต้องการได้จาก Search Engine  และสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ โดยคลิกที่ไอคอน pen  (Configure this dashlet) ในแผงควบคุมย่อยจะปรากฎหน้าต่างสำหรับตั้งค่า ดังนี้

 1. หัวข้อ URL: ใส่ URL ของ RSS Feed ที่ต้องการ
 2. หัวข้อ Number of items to display: เลือกจำนวนข่าวที่ต้องการแสดงผลใน RSS Feed Dashlets
 3. หัวข้อ Open links in new windows: หากเลือกใช้งาน เมื่อคลิกลิงก์ข่าวจะเปิดในหน้าต่างใหม่ (ไม่ทับหน้าต่างเดิมที่เปิดใช้งานระบบ Alfresco อยู่)
alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__rss_dash1
ภาพที่ 16 แสดง RSS Feed dashlets และหน้าสำหรับตั้งค่าการแสดงผล

 

เมื่อคลิก OK จะแสดงผล Feed ข่าวจากแหล่งข่าวที่เลือก ใน RSS Feed Dashlet ดังภาพที่ 17

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__rss_dash2
ภาพที่ 17 แสดงผล Feed ข่าว ใน RSS Feed Dashlets (การแสดงข่าวสารอัตโนมัติ)
 • My Calendar  Dashlet

My Calendar Dashlet (ปฏิทินของฉัน) หากระบบของคุณมีการเปิดใช้งานเมนู Calendar (ปฏิทิน) ใน Sites ที่คุณเป็นสมาชิก และเมื่อคุณเพิ่มรายการนัดหมายลงในปฏิทิน ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำมาแสดงใน My Calendar dashlets ให้อัตโนมัติ ดังภาพที่ 18

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__calendar_dash
ภาพที่ 18แสดงแผงควบคุมย่อย My Calendar Dashlets (ปฏิทินของฉัน)
 • My Discussions  Dashlet

My Discussions Dashlet (การสนทนาของฉัน) หากระบบของคุณมีการเปิดใช้งานเมนู Discussions (การสนทนา) ใน Sites ที่คุณเป็นสมาชิก และเมื่อมีการตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน กระทู้เหล่านั้นจะถูกนำมาแสดงใน My Discussions Dashlet ให้อัตโนมัติ ดังภาพที่ 19

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__discuss_dash
ภาพที่ 19 แสดงแผงควบคุมย่อย My Discussions Dashlets (การสนทนาของฉัน)
 • Web View Dashlet

Web View Dashlet (เรียกดูเว็บไซต์) คุณสามารถแสดงเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่คุณสนใจให้ปรากฎอยู่ในหน้า Dashboard ได้  โดยคลิกที่ไอคอน pen  (Configure this dashlet) ในแผงควบคุมย่อย จะปรากฎหน้าต่างสำหรับตั้งค่า ดังภาพที่ 20

 1. หัวข้อ Link Title: กรอกชื่อเว็บไซต์
 2. หัวข้อ URL: กรอก Link URL ของเว็บไซต์
 3. คลิก OK เพื่อบันทึก
alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__web_dash1-2019
ภาพที่ 20 แสดงหน้าต่างสำหรับกำหนด URL เว็บไซต์ที่จะให้แสดงผลใน Web View Dashlet

 

จะแสดงผลรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ ใน Web View Dashlet ดังภาพที่ 21

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__web_dash2
ภาพที่ 21 แสดงแผงควบคุมย่อย Web View Dashlet (เรียกดูเว็บไซต์)
 • Content I’m Editing Dashlet

Content I’m Editing Dashlet (เนื้อหาที่ฉันกำลังแก้ไข) จะแสดงผลไฟล์เอกสารที่คุณกำลังใช้งาน รวมถึงข้อมูลจาก Sites ในส่วนของ Blog, หน้า Wiki ที่มีการบันทึกข้อมูลเป็นแบบร่าง และกระทู้ที่คุณเป็นผู้ตั้ง ดังภาพที่ 22

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__Content-Im-Editing
ภาพที่ 22 แสดงแผงควบคุมย่อย Content I’m Editing Dashlets (เนื้อหาที่ฉันกำลังแก้ไข)
 • Saved Search Dashlet

คุณสามารถบันทึกการค้นหาเอกสารและข้อมูลจาก Sites ที่ต้องใช้เป็นประจำได้อย่างง่าย เพียงเพิ่ม Saved Search Dashlet (บันทึกการค้นหา) เข้ามาใน Dashboard จากนั้น คลิกที่ไอคอน pen  (Configure this dashlet) ในแผงควบคุมย่อย จะปรากฎหน้าต่างสำหรับตั้งค่า ดังนี้

 1. หัวข้อ Search Term: พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ
 2. หัวข้อ Title: ตั้งชื่อการค้นหานี้
 3. หัวข้อ Number of results to display: เลือกตัวเลขจำนวนผลการค้นหาที่ต้องการให้แสดงผลใน Dashlet
 4. คลิก OK เพื่อบันทึก
alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__Saved_Search1
ภาพที่ 23 แสดงหน้าต่างสำหรับกำหนดคำคีย์เวิร์ด ใน Saved Search Dashlet

 

จะแสดงผลการค้นหาเอกสารและข้อมูลจาก Sites ตามคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง ใน Saved Search Dashlet ดังภาพที่ 24

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__Saved_Search2
ภาพที่ 24 แสดงแผงควบคุมย่อย Saved Search Dashlet (บันทึกการค้นหา)
 • Site Search Dashlet

Site Search Dashlets (ค้นหาข้อมูลในเว็บ) แผงควบคุมย่อยนี้ เป็นอีกหนึ่งทางลัดในการเข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่ต้องการใน Sites เพียงพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือคำค้นลงในช่องค้นหา แล้วคลิก Search  จะแสดงข้อมูลใน Sites ที่เกี่ยวข้องทันที และสามารถคลิกที่ชื่อไฟล์ไปยังหน้ารายละเอียดเพื่อเรียกดูตัวอย่างหรือใช้งานไฟล์ ดังภาพที่ 25

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__Site_Search
ภาพที่ 25 แสดงแผงควบคุมย่อย Site Search Dashlets (ค้นหาข้อมูลในเว็บ)
 • Alfresco Add-ons RSS Feed Dashlet

Alfresco Add-ons RSS Feed Dashlets (โปรแกรมเสริม รายงาน RSS ของ Alfresco) จะแสดงข่าวล่าสุด หรือฟังก์ชันการใช้งานใหม่ของโปรแกรมส่วนเสริม (Addon) ในระบบ Alfresco คุณสามารถคลิกที่ไอคอน pen  ในแผงควบคุมย่อยเพื่อแก้ไขปรับแต่งรายงานข่าวได้

 • My Meeting Workspaces and My Document Workspaces Dashlet

My Meeting Workspaces Dashlets (พื้นที่จัดการประชุมร่วมกันของฉัน) และ My Document Workspaces Dashlets (พื้นที่จัดการเอกสารร่วมกันของฉัน) เป็น Sites ประเภทหนึ่งที่สร้างนอก Alfresco
Meeting Workspaces เป็น Sites ที่ให้คุณจัดเตรียมการประชุม เช่น กำหนดหัวข้อการประชุม หรือทำพรีเซนเทชั่นนำเสนองาน เป็นต้น หากคุณกำลังจัดการเนื้อหา Alfresco Site ด้วย Microsoft Office คุณสามารถสร้าง Meeting Workspaces ด้วยโปรแกรม Outlook หรือสร้าง Document Workspaces ใน Alfresco Site ด้วยโปรแกรม Word เป็นต้น
ดูรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

Site Dashboard permission

ภายใต้เมนู Sites นั้น จะมีหน้า Dashboard แยกตามแต่ละ Sites และแยกส่วนต่างหากจากหน้า Dashboard หลักของระบบ แต่ในการปรับแต่งหน้า Dashboard ของแต่ละ Sites จะมีขั้นตอนการปรับแต่งแก้ไขเหมือนกับ Dashboard หลักตามที่แนะนำไว้ข้างต้น โดยมีเพียงจุดแตกต่างกันที่ใน Sites จะมีการกำหนด Permission (สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือแก้ไข) ไว้ดังนี้

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand__sites_dashboard
ภาพที่ 26 แสดงหน้า Dashboard ของเมนู Sites และเมนู Customize (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

Site dashboard

ผู้เข้าชม
Consumer
ผู้สนับสนุน
Contributor
พันธมิตร
Collaborator
ผู้ดูแล
Manager
เชิญผู้ใช้งานเข้าร่วมไซต์
การตั้งค่าใน Dashboard
แก้ไขรายละเอียดของไซต์
การกำหนดค่าการใช้งานในเว็บไซต์
ออกจากเว็บไซต์

Site dashlets

ผู้เข้าชม
Consumer
ผู้สนับสนุน
Contributor
พันธมิตร
Collaborator
ผู้ดูแล
Manager
RSS FeeD – การตั้งค่า URL ใน RSS Feed
Site Data List – การสร้าง Data List
Site Link – สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
Web View – กำหนดค่าการแสดงเว็บไซต์
Wiki – กำหนดการแสดง Wiki ในหน้าแรก
Saved Search – บันทึกการค้นหา
Site Members – เพิ่มผู้ใช้ใหม่
Site Notice – สร้างประกาศใน Site