Joget Budget Workflow Application

What is Joget Budget Management? งบประมาณ (Budget) คือ การคาดการณ์งบประมาณทางการเงินหรือทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การผลิต การควบคุม และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณควบคู่กัน สำหรับการจัดทำรายงานผลข้อมูลงบประมาณในรูปแบบต่างๆ เพื่อการวางแผนและพิจารณาการดำเนินงานในอนาคต โดย Budget Workflow เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดการงบประมาณด้วยแฟลตฟอร์ม Joget ที่รวมการทำงานต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น การจัดทำแบบฟอร์ม การประสานงาน ยื่นคำร้องอนุมัติงบประมาณและอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลาย ช่วยให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Alfresco ได้เป็นอย่างดี (สามารถศึกษาการทำงานเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ Getting Started with Joget ) Budget Approval Application วิธีการใช้งาน Application เพื่อการดำเนินการ Workflow สำหรับจัดทำแบบฟอร์มยื่นขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในหน่วยงานขององค์กร ที่มีกระบวนการทำงาน Workflow ที่ล้ำลึก เป็นลำดับขั้นตอน อนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัล จัดทำ E-Form อัตโนมัติ คำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย พร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็น Custom […]

Read More

Alfresco Document Zonal Data Capture Pro

What is Alfresco Document Data Capture Pro? (Sky OCR Pro with PDF Extractor) Alfresco Document Data Capture Pro หรือ Sky OCR Pro เป็นฟังก์ชันพิเศษที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการเอกสารจากบริษัท Skytizens มีความสามารถในการตรวจจับข้อความตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์รูปภาพ แล้วนำมาแปลงค่าให้กลายเป็นข้อความตัวอักษรด้วยระบบดิจิทัลที่สามารนำไปสืบค้นได้ มาพร้อมกับเวอร์ชัน Professional ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเนื้อหาได้อย่างแม่นยำและฟังกชั่นการใช้งานขั้นสูง (สามารถศึกษาความหมายเพิ่มเติมของ OCR ได้ที่ Alfresco Wiki) โดยเวอร์ชัน Professional มาพร้อมกับเทมเพลตอัจฉริยะ (Smart template) ที่สามารถคัดแยกและจัดการข้อความตัวอักษรของเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่อัพโหลดลงในระบบได้อัตโนมัติ พร้อมกับจัดเรียง (Sort) เอกสารและตั้งชื่อไฟล์ใหม่ทั้งหมดโดยปราศจากการจัดการเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บข้อมูล Metadata ไว้ภายในระบบสำหรับการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและง่ายดาย ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ระดับหน่วยงาน องค์กร และบริษัทได้อย่างมหาศาล รองรับการทำงานที่มากกว่าเวอร์ชัน Lite โดยไม่ต้องพึ่งฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติม ขยายประสิทธิภาพในการแปลงข้อความตัวอักษรให้แม่นยำมากขึ้น วิเคราะห์และจำแนกเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดคำสั่งพิเศษด้วยภาษา […]

Read More