Automatic documents sorting (dynamic folders & filenames)

What is Alfresco Data Extraction & Sorting (SkyArea Sort)? ฟังก์ชัน SkyArea Sort คือ ส่วนเสริม (Addon) ที่ทาง Skytizens พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาในระบบจัดการเอกสาร Alfresco อย่างเป็นระเบียบ ตามกฎ (Rules) ที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด เริ่มด้วยการจำแนก Properties หรือข้อมูลย่อยที่อยู่บนไฟล์เอกสาร  (Extraction) จากนั้นนำมาจัดเรียงลำดับ (Sorting) และสุดท้าย ไฟล์เอกสารจะถูกเปลี่ยนชื่อในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและถูกนำไปจัดเก็บในโฟลเดอร์ปลายทางอย่างเป็นหมวดหมู่อัตโนมัติ ซึ่งสามารถค้นหาและเข้าถึงไฟล์เอกสารที่ถูกจัดเก็บในภายหลังได้อย่างสะดวกอีกด้วย โดยขั้นตอนการเรียงลำดับไฟล์เอกสารจะเริ่มต้นขึ้น หลังจากที่ผู้ใช้งานนำเข้าไฟล์เอกสารด้วยการอัพโหลดหรือสแกน โดยอาจมีการใช้ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้ฟังก์ชัน SkyArea OCR Lite เพื่อจัดเก็บค่าหรือข้อมูลจากเอกสารในตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นฟังก์ชัน SkyArea Sort จะนำค่าข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงลำดับและจัดเก็บในโฟลเดอร์ปลายทางตามกฎที่ตั้งไว้อัตโนมัติ ด้วยกระบวนการทำงานที่ผู้ใช้งานเพียงแค่นำเข้าเอกสารในระบบ Alfresco ที่โฟลเดอร์ต้นทาง จากนั้นฟังก์ชัน SkyArea […]

Read More

Zonal OCR with Data Extraction from scanned documents

What is Zonal OCR and SkyArea OCR Lite โดยทั่วไป OCR หรือ Optical Character Recognition คือ เครื่องมือแปลงไฟล์ภาพเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการสแกน พร้อมแยกแยะข้อความตัวอักษรที่อยู่บนภาพ ให้กลายเป็นไฟล์ข้อความตัวอักษรที่สามารถแก้ไขและสืบค้นได้ แต่สำหรับ Zonal  OCR จะเป็นเทคโนโลยี OCR ประเภทหนึ่ง ที่นอกจากจะใช้แยกแยะตัวอักษรที่อยู่บนภาพได้แล้ว ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งหรือเฉพาะบริเวณที่ต้องการเก็บค่าตัวอักษรบนเอกสารที่ผ่านการสแกนได้ และในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco จาก Skytizens เราได้ออกแบบโซลูชั่นการคัดแยกข้อมูลที่หลากหลายเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่แต่ละองค์กรและธุรกิจต้องการ และหนึ่งในนั้นคือ โซลูชั่นการคัดแยกข้อมูลด้วยระบบ Zonal OCR ด้วยฟังก์ชัน SkyArea OCR Lite ที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้งกับสแกนเนอร์และอุปกรณ์พกพาสารพัดประโยชน์ต่าง ๆ ช่วยจัดเก็บเนื้อหาในไฟล์ภาพและเอกสารที่ได้รับการสแกน เพื่อแปลงข้อมูลและภาพให้อยู่ในรูปของไฟล์ที่สืบค้นข้อความได้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน SkyArea OCR Lite เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูล Metadata (คุณลักษณะเฉพาะของเอกสาร) จากเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มหรือเทมเพลต ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้, […]

Read More